Mijn favorieten

disclaimer

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.diepeveenmakelaars.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en het daarin opgenomen aanbod, kan Diepeveen Makelaars niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Diepeveen Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
Informatie van derden
Wanneer Diepeveen Makelaars links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Diepeveen Makelaars worden aanbevolen. Diepeveen Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van
dergelijke links is voor risico van de gebruiker.

Eigendomsrecht
Diepeveen Makelaars behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en het actuele aanbod (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Wijzigingen
Diepeveen Makelaars behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder hiervan uitdrukkelijk aankondiging te doen.
Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.